02 April 2011

Sejarah SMA XI Program Tahunan
PROGRAM TAHUNAN
Satuan Pendidikan      : SMA
Mata Pelajaran            : Sejarah
Kelas                           : XI IPS (Sebelas Ilmu Pengetahuan Sosial)


Semester
Kegiatan
Kelas VII
Keterangan
Sasaran
Alokasi Waktu
1
1.      Menyusun Program
2.      Penyelesaian Bahan
3.      Ulangan Harian
4.      Ujian Tengah Semester
5.      Ujian Akhir Semester

1 kali
5 Kompetensi Dasar
3 kali
1 kali
1 kali
0 JP
43 JP
4 JP
2 JP
2 JP

                                        Jumlah Alokasi Waktu                                                                                      51 JP
2
1.      Menyusun Program
2.      Penyelesaian Bahan
3.      Ulangan Harian
4.      Ujian Tengah Semester
5.      Ujian Akhir Semester

1 kali
5 Kompetensi Dasar
3 kali
1 kali
1 kali
0 JP
42 JP
5 JP
2 JP
2 JP

                                        Jumlah Alokasi Waktu                                                                                      51 JP


No comments: