03 April 2011

Sejarah SMA XI RPP7


SEJARAH XI RPP7

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SMA/MA.                               : ………………………………………………..
Program                                   : Ilmu Pengetahuan Sosial
Mata Pelajaran                        : Sejarah
Kelas/Semester                        : XI/1
Standar Kompetensi               : 1.  Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada Masa
                                                       Negara-negara Tradisional
Kompetensi Dasar                   : 1.2. Menganalisis Perkembangan Kehidupan Negara-negara
                                                                            Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia
Indikator                                 : -   Menjelaskan keberlanjutan tradisi Hindu-Buddha setelah
keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia
Alokasi Waktu                        : 1x45 menit

A.    Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu untuk:
·         Menjelaskan keberlanjutan tradisi Hindu-Buddha setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia

B.     Materi Pembelajaran
  • Keberlanjutan tradisi Hindu-Buddha setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia

C.     Metode Pembelajaran
Pendekatan model ICT dan life skill, pemberian tugas

D.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1.      Kegiatan Pendahuluan
·         Apersepsi guru membuka pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan “Sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia?”.
·         Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
2.      Kegiatan Inti
·         Guru menjelaskan mengenai keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.
·         Guru menjelaskan keberlanjutan tradisi Hindu-Buddha setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia
3.      Kegiatan Penutup
·         Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas.
·         Menarik kesimpulan materi.
·         Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pilihan ganda (hal 60 – 62 no. 1 – 20) dan soal uraian (hal 62 no. 1 – 10). Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.

E.     Sumber Belajar
·         Kurikulum KTSP dan perangkatnya
·         Pedoman Khusus Pengembangan Silabus KTSP SMA XI IPS - ESIS
·         Buku sumber Sejarah SMA XI IPS – ESIS (hal 21 – 62)
·         Peta konsep
·         Power point
·         OHP/slide
·         Buku-buku penunjang yang relevan
·         Internet

F.      Penilaian
  • Evaluasi pilihan ganda hal 60 – 62 no. 1 – 20 (skor 2 s/d 40) dan soal uraian hal 62 no. 1 – 10 (skor setiap soal benar 6 tetapi bila mendekati 3). Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.
Kunci Jawaban
A.

1.      d
2.      c
3.      b
4.      c
5.      d
6.      a
7.      b
8.      d
9.      e
10.  d
11.  b
12.  e
13.  d
14.  c
15.  c
16.  a
17.  c
18.  e
19.  b
20.  d

B.
1.      Budaya dan agama Kerajaan Kutai telah dipengaruhi oleh kebudayaan India. Golongan istana, Brahmana, dan Ksatria menganut agama Hindu. Masyarakat umumnya masih menjalani adat istiadat dan kepercayaan asli mereka.
2.      Prasasti Ciaruteun, Kebon Kopi, Jambu, Muara Cianteun, Tugu, Pasir Awi, dan Munjul.
3.      Sri Jayawarsha, Bameswara, Jayabhaya, Gandra, dan Kertajaya.
4.      Kerajaan Holing dipimpin oleh Ratu Sima dan sistem pemerintahan bersifat matrilineal. Kerajaan telah mengadakan hubungan perdagangan dengan negara tetangga dan memiliki pusat perdagangan yang terpusat pada pasar. Kerajaan menerapkan hukum dan undang-undang yang ketat dan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Buddha.
5.      Mpu Sendok. Ia memerintah Kerajaan Medang Kemulan dan mengembangkan kekuasaan kerajaan hingga mencakup hampir seluruh wlayah Jawa Timur.
6.      Raja Wisnu, Raja Indra, Raja Samaratungga.
7.      Ketika Ken Arok berkuasa di Tumapel, di Kerajaan Kediri berlangsung perselisihan antara Raja Kertajaya dengan para Brahmana. Para Brahmana tersebut melarikan diri ke Tumapel dan meminta perlindungan kepada Ken Arok. Ketika Raja Kertajaya mengetahui hal itu, Sang raja menyerang Tumapel. Namun, dalam pertempuran di Ganter, ia mengalami kekalahan dan meninggal. Kemudian, Ken Arok menyatukan Kerajaan Kediri dan Tumapel, serta mendirikan Kerajaan Singasari.
8.      Untuk membalas kematian ayahnya, Anusapati, yang dibunuh oleh Tohjaya.
9.      Masyarakat Bali bercorak agraris, beternak, dan menanam perkebunan.
10.  Kualitas kepemimpinan tidak maksimal dan pengaruh penyebaran Islam yang kuat.

Mengetahui,                                                                            Jakarta, ………..............
Kepala Sekolah/Yayasan                                                        Guru Mata Pelajaran


……………………........                                                        ........................................
NIP/NRK.......................                                                         NIP/NRK.......................


No comments: